Publikacje

Książki

B. Wilk, Raport o stanie JST, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-8198-553-6, Warszawa 2020, ss. 1-122.

Kadencja władz samorządowych 2018–2023 funkcjonuje w nowych realiach prawnych, nakreślonych przez przepisy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Nowością jest obowiązek przedstawiania raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa, debatowania nad nim oraz głosowanie w sprawie udzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania. Pierwsze raporty i ich rozpatrywanie przyniosły wiele dobrych i złych praktyk w tym względzie. Publikacja analizuje doświadczenia pierwszych raportów oraz rozpatruje wątpliwości prawne i interpretacyjne, które się ujawniły.

A. Sobolewska, B. Wilk, Zapewnianie i finansowanie dostępności. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego, wyd. C.H. Beck 2021, ISBN 978-83-8235-187-3, ss. 199.

Praktyczne omówienie przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Publikacja stanowi wykładnię przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Przybliża ona cele i założenia rządowych działań z zakresu wdrażania dostępności, w tym rządowy program „Dostępność Plus”.Dodatkowo, publikacja zawiera zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, regulacje ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz liczne wzory dokumentów.

D. Sześciło, J. Przedańska, M. Szwast, B. Wilk, J. Jakubek-Lalik, P. Kłucińska, P. Jakubowski, Demokracja samorządna, [w:] Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa 2019

Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji II, red. B. Wilk, Warszawa 2019 (rec. dr hab. prof. US Jerzy Ciapała).

Publikacja jest efektem efektem II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji, zorganizowanego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji, red. S. Osowski, B. Wilk, Warszawa 2016 (rec. dr hab. prof. US Jerzy Ciapała)

Publikacja zawiera glosy nagrodzone w I ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej, zorganizowanego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

Wykaz publikacji

Artykuły naukowe, monografie, rozdziały w monografiach

 1. D. Sześciło, B. Wilk, Shaping Co-Production of Public Services through Local Laws. The Case of Local Initiative in Poland, [w:] Local governance: ideas, concepts, experiences and goals for the future, red. J. Podgórska-Rykała, J. Sroka, M. Zabdyr-Jamróz, Kraków 2021, s. 133-149.
 2. B. Wilk, Orzecznictwo dyscyplinarne jako informacja publiczna – wybrane zagadnienia [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, red. P. Rączka, K. Rokicka-Murszewska, Toruń 2021, s. 229-243.
 3. B. Wilk, Jawność wniosków o dofinansowanie, składanych do podmiotów publicznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 4/2020, s. 39-44.
 4. B. Wilk, Ocena bezczynności organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek, w świetle uchwały NSA, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 3/2020, s. 51-54.
 5. B. Wilk, Wniosek o udostępnienie informacji w formie ustnej w świetle orzecznictwa, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 2/2020, s. 40-43.
 6. B. Wilk, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2018 r. (sygn. akt SK 27/14), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 2 (54)/2020, s. 391-401.
 7. B. Wilk, Raport o stanie JST, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-8198-553-6, Warszawa 2020, ss. 1-122.
 8. B. Wilk, Postępowanie z nieprecyzyjnym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 1/2020, s. 42-46.
 9. B. Wilk, Udostępnienie informacji, uzyskanej wcześniej z archiwum (wyodrębnionego). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 r., I OSK 371/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 4/2020, s. 114-120.
 10. B. Wilk, Kiedy ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej?, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 4/2019, s. 49-52.
 11. B. Wilk, Informacje o nagrodach przyznanych osobom niepełniącym funkcji publicznych – publiczne czy nie?, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 3/2019, s. 48-51.
 12. B. Wilk, Uprawnienia informacyjne posłów, senatorów i radnych jednostek samorządu terytorialnego a dostęp do informacji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2019, s. 68-84.
 13. D. Sześciło, J. Przedańska, M. Szwast, B. Wilk, J. Jakubek-Lalik, P. Kłucińska, P. Jakubowski, Demokracja samorządna, [w:] Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa 2019.
 14. B. Wilk, Stosowanie instytucji informacji przetworzonej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18.12.2018 r., „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 2/2019, s. 50-54;
 15. B. Wilk, Rola organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu inicjatywy lokalnej – ujęcie prawne, „Kwartalnik Trzeci Sektor”, nr 1(45)/2019, s. 65-79, DOI: 10.26368/17332265-045-1-2019-5.
 16. B. Wilk, Nowe obowiązki i trendy w zakresie organizacji i prezentacji treści na stronach podmiotowych BIP, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 1/2019, s. 44-49.
 17. B. Wilk, Inicjatywa lokalna. Kontynuacja czynu społecznego, czy innowacyjne narzędzie partycypacji społecznej?, [w:] Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej, red. M. Seroka, Olsztyn 2018, s. 215-229.
 18. B. Wilk, Egzekwowanie opłat za udostępnienie informacji publicznej, [w:] Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej, red. A. Cudak, I. Szkotnicka, Warszawa 2018, s. 347-354.
 19. D. Sześciło, B. Wilk, Can Top Down Participatory Budgeting Work? The Case of Polish Community Fund, “Central European Public Administration Review” nr 16 (2)/2018, s. 179-192.
 20. B. Wilk, Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w działalności muzeów, [w:] Muzea. Aspekty praktyczne i prawne, red. I. Gredka-Ligarska, A. Rogacka-Łukasik, D. Rozmus, Sosnowiec 2018, s. 66-79.
 21. P. Kłucińska, D. Sześciło, B. Wilk, Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., „Samorząd Terytorialny” nr 10/2018, s. 31-44.
 22. B. Wilk, Udostępnianie zanonimizowanych decyzji administracyjnych. Orzecznictwo i praktyka, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 4/2018, s. 60-64.
 23. B. Wilk, Kiedy wezwać do podpisania wniosku o udostępnienie informacji publicznej?, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 3/2018, s. 55-58.
 24. B. Wilk, Dopuszczalność umorzenia postępowania w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej przez organ odwoławczy, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 4/2017, s. 57-61.
 25. B. Wilk, Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego na udostępnianie informacji publicznej, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 3/2017, s. 38-43.
 26. B. Wilk, Czy różne zabytki potrzebują różnej ochrony? Rozważania na tle ochrony prawnej Pomników Zagłady, [w:] Ochrona dóbr kultury w rozwoju historycznym, red. M. Różański, Olsztyn 2017, s. 217-225.
 27. S. Osowski, B. Wilk, Od wolności otrzymywania i przekazywania informacji do prawa do informacji (publicznej). Ewolucja orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2(36)/2017, s. 145-160.
 28. S. Osowski, B. Wilk, Udostępnianie kalendarzy spotkań piastunów organów władzy publicznej oraz informacji o ich spotkaniach, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 1/2016, s. 45-48.
 29. S. Osowski, B. Wilk, Jawność działania partii politycznych. Pomiędzy teorią a praktyką, [w:] Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych. Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2016, s. 53-77.
 30. A. Ploszka, B. Wilk, Instrumentalne stosowanie prawa w kontekście dostępu do informacji publicznej. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z 7 sierpnia 2014 r., I OSK 2577/13, [w:] Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji, red. S. Osowski, B. Wilk, Warszawa 2016, s. 111-120.
 31. S. Osowski, B. Wilk, Jawność jako zasada demokratycznego państwa prawa, „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik”, nr 4 (33)/2016, s. 27-34.
 32. B. Wilk, Źródło, cel i uzasadnienie szczególnej ochrony prawnej Pomników Zagłady, [w:] Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, red. Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko, Kraków 2016, s. 387-408.
 33. B. Wilk, Ochrona Pomników Zagłady w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 roku (K 44/12) oraz Prawa o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku, „Santander Art and Culture Law Review” nr 1/2016 (2), s. 187-202, DOI: (2): DOI: 10.4467/2450050XSR.16.012.5246.
 34. B. Wilk, Finansowanie rozwoju sportu przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym – wybrane zagadnienia, [w:] Perspektywa – wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 1, red. M. Buszko, D. Krupa, A. Drews, Toruń 2015, s. 61-74.
 35. B. Wilk, Ochrona Pomników Zagłady poprzez ograniczanie wolności zgromadzeń – konieczna i proporcjonalna? [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, Kraków 2015.
 36. B. Wilk, Zalety prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez organizacje pozarządowe, [w:] Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, red. U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki, Olsztyn 2015, s. 143-155.
 37. S. Osowski, B. Wilk, Jakie informacje warto udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej?, „Informacja w Administracji Publicznej”, nr 4/2015, s. 54-57.
 38. B. Wilk, Jawność wynagrodzeń w sferze publicznej jako realizacja zasady jawności finansów publicznych, [w:] Współczesne problemy Bankowości i sektora finansów publicznych, tom 1, red. E. Kowalewska, P. Mańczyk, Szczecin 2015, s. 425-442.
 39. B. Wilk, Czy zakazać uczestnikom zgromadzeń zasłaniania twarzy? Analiza prezydenckich projektów zmiany Prawa o zgromadzeniach, „Ogrody Nauk i Sztuk” nr 5/2015, s. 58-65.
 40. B. Wilk, Spółka handlowa jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznych, „Rejent”, nr 8 (292), sierpień 2015, s. 99-120
 41. B. Wilk, Konstytucyjna zasada równości a równouprawnienie małżonków, [w:] Współczesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego, red. M. Andrzejewski, K.A. Dadańska, Szczecin 2014, 69-78. 
 42. S. Osowski, B. Wilk, Jawność jako wyznacznik legitymizacji władz publicznych [w:] Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2014, s. 43-58.

Publikacje popularnonaukowe

 1. B. Wilk, Szkoła bez NGO-sów [ANALIZA LEX CZARNEK], „Dziennik Gazeta Prawna”, 25 stycznia 2022 nr 16 (5678), dodatek „Prawnik”, s. D2.
 2. B. Wilk, Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, „Radca prawny w administracji”, nr 3/2021, s. 55-57.
 3. B. Wilk, Problematyka stosowania instytucji informacji przetworzonej, „Radca prawny w administracji”, nr 2/2021, s. 21-23.
 4. B. Wilk, Ustawa antykorupcyjna – z dużej chmury mały deszcz [ANALIZA], Dziennik Gazeta Prawna, 22 września 2021 r.
 5. B. Wilk, Ponowne rozpatrzenie uchwały dotyczącej wotum zaufania, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 25/2020, s. 32-34.
 6. B. Wilk, Zdalne obrady w świetle rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 22/2020, s. 28-31.
 7. B. Wilk, Jawne informacje o celach zarządczych w spółkach komunalnych, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 19/2020, s. 35-37.
 8. B. Wilk, Czy radny może zostać rachmistrzem terenowym?, „Kurier Prawny” (stały dodatek do Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA) nr 16/2020, s. 14-15.
 9. B. Wilk, Jak odwołać wójta, burmistrza lub prezydenta w referendum?, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 16/2002, s 12-14.
 10. B. Wilk, Czy wotum zaufania może być niepolityczne?, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 13(1305)/2020, s. 34-35.
 11. B. Wilk, Najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu raportu o stanie JST, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 12(1302)/2020, s. 26-28.
 12. B. Wilk, Inicjatywa lokalna. Jak określić kryteria oceny wniosków?, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 9 (1301)/2020, s. 34-36.
 13. B. Wilk, Organizacja sesji rady w czasie pandemii, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 7 (1299)/2020, s. 26-27.
 14. B. Wilk, Załatwianie spraw w urzędzie może się wydłużyć, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 7 (1299)/2020, s. 24-25.
 15. B. Wilk, Kara dla szkoły za przetwarzanie odcisków palców, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 6 (1298)/2020, s. 41-43.
 16. B. Wilk, Czy na wsiach jest jeszcze miejsce na czyn społeczny?, „Głos Gmin Wiejskich” nr 1/13, dodatek do Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, nr 4(1296)/2020, s. 8-10.
 17. B. Wilk, Inicjatywa lokalna to nie zlecenie, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 3 (1295)/2020, s. 28-29.
 18. B. Wilk, Debata nad raportem o stanie gminy: audyt czy święto samorządu?, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 22/2019 s. 38-39.
 19. B. Wilk, Raport o stanie samorządu a zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 8/2019, s. 32-34.
 20. B. Wilk, Nie można w zarządzeniu regulować uprawnień informacyjnych, „Dziennik Gazeta Prawna”, 6 marca 2019, nr 46 (4948), s. B9.
 21. B. Wilk, Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych, „Kurier Prawny” (stały dodatek do Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA), nr 1/2019 (1267) z 12 stycznia 2019, s. 4-7.
 22. B. Wilk, Dwa podejścia do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, [w:] Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną. Praktyczny przewodnik tworzenia uchwał i realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej, red. A. Szewczyk, P. Kelm, Koszalin 2017, s. 16-27.
 23. S. Osowski, B. Wilk, Publikowanie rejestrów umów cywilnoprawnych, związanych z wydatkowaniem środków publicznych, jako współczesny przejaw jawności finansów publicznych, „Czasopismo Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS”, nr 2/2015, s. 24-25.
 24. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część V, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, nr 8(77)/2015, s. 40-43.
 25. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część IV, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, nr 7(76)/2015, s. 41-43.
 26. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część III, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, nr 6(75)/2015, s. 37-40.
 27. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część II, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, nr 5(74)/2015, s. 26-28.
 28. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część I, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, nr 4(73)/2015, s. 23-26.
 29. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część V, „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”, nr 10 (78)/2015, s. 16-18.
 30. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część IV, „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”, nr 8-9 (77)/2015, s. 15-17.
 31. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część III, „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”, nr 7 (76)/2015, s. 14-17.
 32. B. Wilk, Informacja publiczna. Pytania i odpowiedzi. Część II, „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”, nr 6 (75)/2015, s. 16-18.
 33. B. Wilk, Informacja publiczna w praktyce przedszkolnej. Część I, „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”, nr 5 (74)/2015, s. 44-47.

Analizy, ekspertyzy, opracowania

Poniżej zamieszczone są tylko te analizy, ekspertyzy i opracowania, które można znaleźć w internecie.

 1. B. Wilk, Skuteczna inicjatywa lokalna. Poradnik, opracowanie na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa 2022.
 2. B. Wilk, Opinia prawna nt. projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu (projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – projekt z 26 lipca 2021 r., UD260), pod kątem potencjalnego wpływu projektowanych regulacji na funkcjonowanie organizacji pozarządowych; opinia prawna z 29 sierpnia 2021 r., przygotowana dla Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
 3. B. Wilk, Opinia prawna dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, opinia prawna z 15 czerwca 2021 r., sporządzona na zlecenie Pana Łukasza Broniszewskiego z Fundacji Stabilo,
 4. A. Sobolewska, B. Wilk, Zapewnianie i finansowanie dostępności. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego, wyd. C.H. Beck 2021, ISBN 978-83-8235-187-3, ss. 199.
 5. B. Wilk, Udostępnienie informacji publicznej w stanie epidemii, „Informacja w Administracji Publicznej” nr 2/2020, s. 47-48 https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrwgq2teny.
 6. Odpowiedzi na pytania publikowane w Systemie Informacji Prawnej Legalis (wyd. C.H. Beck):
 7. B. Wilk, Prawne i praktyczne aspekty udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Warszawa 2020, wyd. C.H. Beck, LEGALIS.
 8. B. Wilk, Wpływ tzw. tarczy antykryzysowej na postępowania administracyjne i dostęp do informacji publicznej, Legalis Administracja (wyd. C.H. Beck).
 9. B. Wilk, Tarcza antykryzysowa 2.0. a postępowanie administracyjne, Legalis Administracja (wyd. C.H. Beck).
 10. D. Sześciło, B. Wilk, Czego dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy?, ekspertyza dla Fundacji im. Stefana Batorego, maj 2020 r.
 11. B. Wilk, Nabierz wprawy w prawie, czyli poradnik o prawnych aspektach wolontariatu, poradnik przygotowany dla stowarzyszenia POLITES, Szczecin 2020.
 12. D. Sześciło, B. Wilk, Czy samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku?, opinia dla Fundacji im. Stefana Batorego, kwiecień 2019 r.
 13. B. Wilk, Wzór raportu o stanie gminy, powiatu, województwa, opracowanie dla Fundacji im. Stefana Batorego, marzec 2019 r.
 14. B. Wilk, Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw, ekspertyza dla Fundacji im. Stefana Batorego, czerwiec 2018 r. 
 15. A. Jareš, A. Jarešová, A. Yudzitski, U. Kavalkin, B. Wilk, K. Batko-Tołuć, G. Mucsi, M. Kollárik, V. Prachárová, C. Košťál, O. Cak, lПособие по гражданскому участию в общественных делах в Беларуси [Handbook on Civil Participation in Public Affairs for Belarus], Transparency International Česká republika o.p.s., ISBN 978-80-87123-33-1, Praga-Mińsk 2018.
 16. K. Batko-Tołuć, M. Bójko, S. Osowski, B. Wilk, Prawa są do używania. Przewodnik dla tych, którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w gminie, Sieć Obywatelska Watchdog Polska 2017.
 17. B. Wilk, Inicjatywa lokalna w Goleniowie. Czy dobrze jest tak, jak jest?, Goleniów 2017.

Inne publikacje

 1. B. Wilk, Adwokaci nie lubili jawności, „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 marca 2021, nr 61 (5469), dodatek „Prawnik”, s. D2.
 2. B. Wilk, Uczelnie, udostępnijcie pytania egzaminacyjne, „Forum Akademickie” nr 10/2019, s. 50-51.
 3. B. Wilk, Jak oceniać otwartość konkursów?, „Forum Akademickie” nr 12/2018, s. 42-43.
 4. M. Wojna, B. Wilk, NSA zajmie się sprawą anulowania naboru na studia doktoranckie „InGremio. Dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych”, lipiec-sierpień 2018, s. 8-9.
 5. M. Wojna, B. Wilk, Stracony rok, „Forum Akademickie” nr 6/2018, s. 40-42.
 6. B. Wilk, Osobliwy konkurs, „Forum Akademickie” nr 3/2018, s. 32-33.
 7. B. Wilk, Niejawne egzaminy lekarzy. Co robić, gdy zawiodły instytucje?, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5 marca 2019, nr 45 (4947), dodatek „Prawnik”, s. E6-E7.
 8. B. Wilk, Zmiana pokoleniowa. Możecie zostać sami, Portal NGO.pl, 16 października 2018,
 9. B. Wilk, Pięć mitów o prawie do informacji, „Dziennik Gazeta Prawna”,  25 września 2018 r., nr 186 (4836), dodatek „Prawnik”, s. D4-D5.
 10. K. Batko-Tołuć, B. Wilk, Społeczeństwo obywatelskie przed sądem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 31 lipca 2018, nr 147 (4797), dodatek „Prawnik”, s. D4-D5.
 11. B. Wilk, Kiedy formalizm zabija sprawiedliwość, „Dziennik Gazeta Prawna”, 19 czerwca 2018 nr 117 (4767), dodatek „Prawnik”, s. D4-D5.
 12. M. Wojna, B. Wilk, Czy uczelnia może w ostatniej chwili anulować nabór na studia doktoranckie?, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13 lutego 2018 nr 31 (4681), dodatek „Prawnik”, s. D8.
 13. B. Wilk, Czasem warto nawet przegrać, „Dziennik Gazeta Prawna”, 12 grudnia 2017 nr 240 (4639), dodatek „Prawnik”, s. D8.
 14. B. Wilk, Projekt pt. „Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym” realizowany w ramach , „Diamentowego Grantu”, „Santander Art and Culture Law Review” nr 1/2016 (2), s. 270-272.
 15. B. Wilk, Władza wciąż ukrywa personalia osób, którym płaci, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 lipca 2016, s. B8.
 16. B. Wilk, Bardziej przezroczysty Diamentowy, „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców”, nr 1 (4) 2015, s. 26-27.
 17. B. Wilk, Diamentowy grant – to możliwe, „Przegląd Uniwersytecki” nr 7-9/2015, s. 62-64.
 18. S. Osowski, B. Wilk, Autorzy przepisów nie powinni oceniać ich konstytucyjności, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 października 2015 r.
 19. B. Wilk, Dokąd zmierza prawo do informacji publicznej, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4-6/2015, s. 82-83.
 20. S. Osowski, B. Wilk, Jawność sprzyja przedsiębiorcom, „Zachodniopomorski Przedsiębiorca”, nr 4/2015, s. 36-38.
 21. S. Osowski, B. Wilk, Pomiędzy jawnością a tajemnicą, czyli o dostępności orzeczeń dyscyplinarnych „InGremio. Dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych”, nr 92-92 (listopad 2014-luty 2015), s. 12-14.
 22. B. Wilk, Odcienie sprawiedliwości, „Przegląd Uniwersytecki, nr 4-6/2014, s. 71-72.
dav