Aktywność naukowa

Czynny udział w konferencjach naukowych

Międzynarodowe konferencje naukowe za granicą

 1. The 2019 EGPA Annual Conference Public Administration across Borders, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom, 11-13 września 2019 r., wystąpienie: When to formalize co-production of public services? Considerations on the background of the Local Initiative in Poland (w ramach Permanent Study Group IV on Local Governance and Democracy).
 2. PhD Summer School 2019 on Local Governance “Is Local Always Better? In Search of Adequate Territorial Structures for Governance, Decision-Making, and Service Delivery”, organizator: Zurich University of Applied Sciences – School of Management and Law, in cooperation with ECPR (European Consortium for Political Research), 6-12 lipca 2019 r., Zurich-Winterthur (Switzerland), wystąpienie: What are the centralisation factors for public services co-production? Reflections based on a local initiative and a community fund in Poland.
 3. The 26th NISPAcee Annual Conference ‘Public Administration for Well-being and Growth’, Iasi (Rumunia), 24-26 maja 2018 r., wystąpienie: Local Initiative in Poland as a Form of Co – production of Public Services.
 4. The 27th NISPAcee Annual Conference ‘From Policy Design to Policy Practice’, Praga (Czechy), 24-26 maja 2019 r., wystąpienie: The Role of Local Self-government in Implementing the Local Initiative as a Form of Public Services Co-production.
 5. Between Facts and Fake: Building Resilience is Misinformation, 28-29 maja 2018 r., Sofia (Bułgaria), wystąpienie: Access to information in countering disinformation.

Międzynarodowe konferencje naukowe w kraju

 1. [8 września 2017 r.] Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady w Polsce i wybranych innych państwach, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona, Pamięć, Współpraca Międzynarodowa, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Mickiewicz w Poznaniu, 7-8 września 2017 r.
 2. [2 czerwca 2015 r.] wystąpienie: Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczania dostępu do informacji publicznej w ramach panelu Ustrój bezpieczeństwa wewnętrznego podczas Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Prawnoadministracyjna regulacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w Unii Europejskiej, 1-2 czerwca 2015 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. [25 października 2014 r.] wystąpienie: Biuletyn Informacji Publicznej jako archiwum informacji publicznych w ramach Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej III Lubelska Jesień Historyczna, 24-26 października 2014 r., Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 4. [27 maja 2014 r.] wystąpienie: Jawność jako wyznacznik legitymizacji władz publicznych w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne ruchy społeczne społeczeństwo obywatelskie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ogólnopolskie konferencje naukowe

 1. [18 czerwca 2021 r.] Prawna regulacja koprodukcji zadań publicznych na poziomie powiatu. Refleksje na bazie wyników badań empirycznych funkcjonowania instytucji inicjatywy lokalnej, wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Quo vadis powiat?, Uniwersytet Wrocławski, 18 czerwca 2021 r.
 2. [12 czerwca 2021 r.] Wykorzystywanie nowych technologii do koprodukowania usług publicznych, wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nowe Technologie w Administracji Publicznej, zorganizowanej przez Poznański Kongres Młodych Naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 11-12 czerwca 2021 r.
 3. [14 maja 2021 r.] Instytucja inicjatywy lokalnej jako przykład „spirali formalizmu”. Rozważania na tle zjawiska inflacji prawa administracyjnego, wystąpienie podczas konferencji Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Legislacji, 14 maja 2021 r.
 4. [13 maja 2021 r.] Niespełnione obietnice centralnej regulacji instytucji inicjatywy lokalnej jako formy koprodukcji zadań publicznych, wystąpienie podczas konferencji naukowej Samorząd w systemie politycznym i terytorialno-administracyjnym Polski – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju, zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, 13 maja 2021 r.
 5. [12 maja 2021 r.] Szanse i bariery e-partycypacji na przykładzie instytucji inicjatywy lokalnej, wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej (eGovernment. Effective, Accountable and Open Public Administration in the European Union), Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 12-13 maja 2021 r.
 6. [6 maja 2021 r.] Koprodukcja zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego – szanse, wyzwania i bariery, wystąpienie podczas VII Konferencji Naukowej z cyklu Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pt. Metody oraz formy ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i zieleni, zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Instytutu Prawa Ochrony Dziedzictwa, Kraków 5-6 maja 2021 r.
 7. [16 kwietnia 2021 r.] Odpowiedzialność dyscyplinarna za reprezentowanie klienta nadużywającego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy prawnego o sygn. OSD/Kr 38/17, wystąpienie podczas konferencji Zawody zaufania publicznego – tradycje i wyzwania współczesności, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie, Szczecin 15-16 kwietnia 2021 r.
 8. [12 grudnia 2019 r.] Dostęp do informacji o działalności samorządów zawodowych w świetle orzecznictwa i praktyki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego pt. „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Koło Naukowe Marketingu Prawniczego, Toruń.
 9. [29 listopada 2019 r.] Czy regulacja prawna inicjatywy lokalnej ogranicza ryzyko tzw. korupcji politycznej?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Korupcja w administracji publicznej. Aspekty prawne i społeczne”, 29 listopada 2019 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
 10. [9 kwietnia 2019 r.] wystąpienie: Instytucja inicjatywy lokalnej w kontekście innych mechanizmów wykonywania zadań publicznych z udziałem mieszkańców, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego pt. Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce i ich wpływ na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 8-9 kwietnia 2019 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. [24 listopada 2018 r.] wystąpienie: Inicjatywa lokalna. Kontynuacja „czynu społecznego”, czy innowacyjne narzędzie partycypacji społecznej?, podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Działalność Organizacji Pozarządowych Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 23-24 listopada 2018 r.
 12. [8 maja 2018 r.] wystąpienie: Nowe zasady dostępu do informacji publicznej, podczas konferencji Jawność życia publicznego. Wpływ ustawy o jawności życia publicznego na przedsiębiorców i administrację publiczną, Warszawa, 8 maja 2018 r.
 13. [20 września 2017 r.] wystąpienie: Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym – wyniki badań, IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, Lubostroń 18-20 września 2017 r.
 14. [15 września 2017 r.] wystąpienie: Udział organizacji społecznej w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej, konferencja naukowa „Współczesna administracja w Polsce – jej kształt i procedury”, zorganizowana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie, 14-15 września 2017 r.
 15. [15 maja 2017 r.] wystąpienie: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w działalności muzeów, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Muzea – teoria i praktyka. Być albo nie być we współczesnym świecie, zorganizowanej przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzno, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski, Sosnowiec, 15 maja 2017 r.
 16. [12 maja 2017 r.] wystąpienie: Praktyka funkcjonowania ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pt. Prawo ochrony dóbr kultury jako narzędzie innowacyjności turystycznej w strukturach lokalnych, Kraków, 12 maja 2017 r.,
 17. [27 kwietnia 2017 r.] wystąpienie: Czy różne zabytki potrzebują różnej ochrony? Rozważania na tle ochrony prawnej Pomników Zagłady, podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona dóbr kultury. Historia ochrony”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 26-27 kwietnia 2017 r.
 18. [2 grudnia 2016 r.]wystąpienie: Prawnokarna ochrona Pomników Zagłady, Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki. Seminarium Santander Art and Culture Law Review, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 30 listopada-2 grudnia 2016 r.
 19. [27 września 2016 r.] wystąpienie: Pojmowanie dostępu do dóbr kultury oraz korzystania z nich. Rozważania na tle ochrony prawnej Pomników Zagłady, III ogólnopolskie seminarium prawa ochrony zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, Lubostroń 26-28 września 2016 r.
 20. [16 maja 2016 r.] wystąpienie: Ochrona Pomników Zagłady w świetle decentralizacji ochrony dziedzictwa kulturowego – referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, zorganizowanej przez Sekcję Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, która odbyła się w dniu 16 maja 2016 r. w sali obrad Rady Miasta Krakowa.
 21. [26 lutego 2016 r.] wystąpienie: Istota funkcjonowania jednostek pomocniczych – pomiędzy teorią a praktyką podczas Seminarium Eksperckiego „Organizacja i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy. Dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian”, które odbyło się 26 lutego 2016 r. w Gdańsku, Instytut Metropolitarny.
 22. [4 grudnia 2015 r.] wystąpienie: Rola dostępności orzecznictwa sądowego w edukacji prawnej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpłatna pomoc prawna”, konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 23. [9 listopada 2015 r.] wystąpienie: Szczególna ochrona architektoniczna Pomników Zagłady podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i Architektura: Ochrona Dziedzictwa Architektonicznego”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Naukowe „Antyrama” Politechniki Śląskiej, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.
 24. [23 października 2015 r.] wystąpienie: Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu przygotowawczym i postępowaniach sądowych, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Działalność organizacji pozarządowych „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
 25. [15 października 2015 r.] wystąpienie: Źródło, cel i uzasadnienie szczególnej ochrony prawnej Pomników Zagłady podczas Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka”, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15-17.10.2015 r., Kraków.
 26. [29 maja 2015 r.] wystąpienie: Finansowanie rozwoju sportu przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym – wybrane zagadnienia podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PERSPEKTYWA – wyzwania współczesnej gospodarki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 27. [16 kwietnia 2015 r.] wystąpienie: Sfera wewnętrzna jako ograniczenie prawa do informacji publicznej. Analiza polskiego prawa i orzecznictwa na tle standardu międzynarodowego podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Dostęp do informacji publicznej – prawo a praktyka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 28. [23 marca 2015 r.] Dostęp do informacji publicznej a statystyka publiczna [sesja posterowa] w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmacnianiu pozytywnego wizerunku statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania US, 23-24 marca 2015 r., Szczecin.
 29. [13 marca 2015 r.] wystąpienie: Jawność działania partii politycznych. Pomiędzy teorią a praktyką podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych. Polska, Europa, Świat: Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych, Gdańsk.
 30. [14 stycznia 2015 r.] wystąpienie: Od wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji do prawa do informacji publicznej. Ewolucja orzecznictwa ETPC w zakresie art. 10 EKPC w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ewolucja standardów orzecznictwa strasburskiego. 65-lecie Konwencji, 14-15 stycznia 2015 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 31. [19 grudnia 2014 r.] wystąpienie: Ochrona prawa do informacji publicznej – sądy administracyjne, czy powszechne? w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Obywatel dla państwa, czy państwo dla obywatela? – współczesny model ochrony praw jednostki w administracji – model polski i europejski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 19 grudnia 2014 r., Wrocław.
 32. [29 listopada 2014 r.] wystąpienie: Czy zakazać uczestnikom zgromadzeń zasłaniania twarzy Analiza prezydenckich projektów zmiany Prawa o zgromadzeniach w ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Talenty 2014, 28-30 listopada 2014 r., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 33. [22 listopada 2014 r.] wystąpienie: Spółka prawa handlowego jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy, 21-22 listopada 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 34. [23 października 2014 r.] wystąpienie: Zalety prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez organizacje pozarządowe w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Działalność organizacji pozarządowych: Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, 23-24 października 2014 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 35. [2 czerwca 2014 r.] wystąpienie: Ochrona „Pomników Zagłady” poprzez ograniczenie wolności zgromadzeń – konieczna i proporcjonalna? w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa.
 36. [29 maja 2014 r.] wystąpienie: Charakter prawny akt sprawy cywilnej w kontekście ich udostępniania jako informacji publicznej w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów 50 lat służby Kodeksu Cywilnego na rzecz obywateli, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 37. [25 kwietnia 2014 r.] wystąpienie: Perspektywa gender w ujęciu konstytucyjnie rozumianej godności w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Gender. Czym było? Czym jest? Czym się staje?, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inne konferencje

 1. [18 marca 2021 r.] wystąpienie: Co-delivering instead of co-planning? Hypothesis of redefining the model of co-production of public services due to the crisis, podczas: EGPA Virtual Workshop ‘Citizen Participation in Times of Crisis’ 18 March 2021.
 2. [25 października 2019 r.] wystąpienie Shaping co-production of public services through local laws. The case of local initiative in Poland, podczas Seminar: Models of local governance – ideas, concepts, experiences and goals for the future, Pedagogical University of Cracow, Institute of Law, Administration and Economics, Faculty of Public Policies, Cracow, 25 October 2019.
 3. [2 marca 2019 r.] wystąpienie Problematyka wykonywania zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, podczas XX Konferencji Wydziałowej Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1-4 marca 2019 r.

Realizowane projekty naukowe

 1. 29 czerwca 2018 r. – 28 czerwca 2021 r., projekt pn. Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych [nr projektu: 2017/27/N/HS5/00119, nr umowy: UMO-2017/27/N/HS5/00119], projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 2. 21 września 2015 r. – 20 września 2017 r., projekt pn. Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym [nr projektu: DI2014 021244, nr umowy: 0212/DIA/2015/44], projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyjazdy zagraniczne, staże, kursy

 1. 24 lipca 2017 r. – 28 lipca 2017 r. [Berlin, Niemcy], ukończenie LEAD Summer School, organizowanej przez LEAD Academy GmbH.
 2. 16 października 2017 r. – 21 grudnia 2017 r. [Madryt, Hiszpania], praktyka Student Placement w ramach programu Erasmus+ w instytucji Access Info Europe.
 3. 12-26 czerwca 2019 r. [Holandia: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Baarn] wyjazd do Holandii w ramach Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego [Zintegrowany Program Rozwoju UW], w celu zebrania materiałów do pracy doktorskiej: spotkania z holenderskimi naukowcami [Vrije Universiteit], kwerenda biblioteczna [Vrije Universiteit], wywiady z pracownikami urzędów [Utrecht, Baarn] i organizacji pozarządowej [Rotterdam], zajmujących się koprodukcją usług publicznych.
 4. 5-12 lipca 2019 r. [Zurich-Winterthur, Szwajcaria], PhD Summer School 2019 on Local Governance “Is Local Always Better? In Search of Adequate Territorial Structures for Governance, Decision-Making, and Service Delivery”, organizator: Zurich University of Applied Sciences – School of Management and Law, in cooperation with ECPR – European Consortium for Political Research.